mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

Finanse Biblioteki
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej jako instytucja kultury gospodaruje:
a) samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków,
b) pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów,
c) przychodami instytucji są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,
d) podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przyznanej na działalność przez organizatora,
e) sprawozdanie finansowe roczne Biblioteki zatwierdza Rada Miejska w Słupsku.

2. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, za wyjątkiem usług za które mogą być pobierane opłaty:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
b) składki członkowskie do Klubu Dobrej Płyty,
c) w formie kaucji zwrotnej za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
Wysokość opłat, o których mowa w pkt. 2a nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

3. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

4. Biblioteka może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

Autor dokumentu: Elżbieta Olszewska
Dokument z dnia: 01.09.2009
Dokument oglądany razy: 5 199
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 01.09.2009
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl