mapa strony   |   kontakt   |


Konkursy

Poniżej publikowane są aktualnie toczące się postępowania konkursowe.

Konkurs: na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.08.2019, 14:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.10.2019, 15:00
Organizator: Prezydent Miasta Słupska

 Zarządzenie nr 659/Ku/2019

           Prezydenta Miasta Słupska
           z dnia 18 lipca 2019 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 1 la ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) § 4 ust. 1,3 i § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

§2.

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronach internetowy ww. podmiotów. Dodatkowo ogłoszenie publikuje się w jednym dzienniku regionalnym oraz jednym dzienniku ogólnokrajowym oraz w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

§4.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

§5.

Oferty należy składać na adres wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia do dnia 30 sierpnia 2019 r.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

 Marta Makuch
Zastępca Prezydenta

 

  

 

Załącznik do zarządzenia Nr 659/Ku/2019 Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 18 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

I.   Informacje ogólne:

1.   Nazwa i adres instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk;

2.   Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, pełen etat, czas określony 3-7 lat;

3.   Główne zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:

1)   kierowanie bieżącą działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku w tym wykonywanie zadań wynikających z Kodeksu Pracy;

2)   zarządzanie finansami i mieniem instytucji;

3)   reprezentowanie instytucji na zewnątrz;

4)   realizowanie zadań statutowych, współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami;

5)   podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych innych niż dotacja Organizatora.

II.    Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne:

1)   obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2)   wykształcenie wyższe magisterskie;

3)   co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z:

a)   prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych lub edukacyjnych;

b)   kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury;

c)   zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych w obszarze związanym z kulturą, edukacją, zarządzaniem, realizowaniem projektów społecznych;

4)   brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)   kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8)   dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1695 z późn. zm.);

9)   terminowe złożenie kompletu dokumentów.

2.   Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora.

1)   znajomość aktów prawnych, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2)   znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Słupska;

3)   doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;

4)   znajomość metod zarządzania;

5)   znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków z programów dotacyjnych;

6)   umiejętność kierowania zespołem i kreowania właściwych stosunków międzyludzkich;

7)   kreatywność, komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.

3.   Wymagane dokumenty:

1)   pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;

2)   autorska, pisemna koncepcja programowo - organizacyjna funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju biblioteki ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowanie środkami budżetowymi jednostki. Koncepcja powinna zawierać max. 10 stron;

3)   kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko dyrektora MBP im. Marii Dąbrowskiej;

4)   życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wypełniających wymagania konkursowe;

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

6)   kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie

o   zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

7)   podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

8)   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności z KRS;

11) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogóle rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, kserokopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 Autorska koncepcja programowo - organizacyjna powinna zawierać:

a)   określenie form współpracy między MBP im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną;

b)   planowaną strukturę organizacyjną instytucji;

c)   opracowanie założeń i planów komunikacyjno - informacyjnych budujących wizerunek instytucji i promujących jego działalność;

d)   odniesienia do edukacji kulturalnej prowadzonej przez instytucję;

e)   plan kluczowych dla instytucji wydarzeń lub aktywności w sferze kulturalnej.

4.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1)   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Nie otwierać” osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

2)   Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 14.30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane;

3)   CV oraz autorska koncepcja programowo-organizacyjna powinna być załączona także w wersji elektronicznej w formacie pdf;

4)   Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę;

5)   Do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

5.   Informacje dodatkowe, w tym informacje o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury.

1)   w celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Słupska powoła w osobnym zarządzeniu komisję konkursową, określi tryb jej pracy oraz wyznaczy jej przewodniczącego;

2)   postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku a przewidywany termin zakończenia to 21 października 2019 r.;

3)   konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a)   I etap - etap formalny bez udziału kandydatów polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu;

b)   II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny;

4)   o terminie i miejscu II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową;

5)   informacji o warunkach organizacyjno-finasowych odnoszących się do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku udziela Wydział Kultury UM, tel. 59 848 83 79 oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku tel. 59 840 58 23.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu odrzucone wnioski zostaną komisyjnie zniszczone.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Marta Makuch
Zastępca Prezydenta

 

 

Opublikowano dnia: 19.07.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Autor dokumentu: Krystyna Danilecka - Wojewódzkaa
Dokument z dnia: 29.03.2019
Dokument oglądany razy: 24 351
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 01.04.2019
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl