mapa strony   |   kontakt   |


Konkursy

Poniżej publikowane są aktualnie toczące się postępowania konkursowe.

Konkurs: na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2019, 14:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2019, 15:00
Organizator: Prezydent Miasta Słupska

Zarządzenie Nr 326/Ku/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, poz. 115) oraz Rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154,
poz. 1629)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, które zawiera termin
rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.
3. Ogłoszenie o konkursie podlega:
1) zamieszczeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,
2) zamieszczeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Słupsku,
3) zamieszczeniu informacji w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym
dzienniku o zasięgu regionalnym.

§ 2.

Powołanie Komisji Konkursowej oraz określenie trybu jej pracy nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Załącznik do Zarządzenia Nr 326/Ku/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 marca 2019 r.

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

Wymiar etatu: pełny etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – od 3 do 7 lat.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku ,76-200 Słupsk, ul. Grodzka 3

I. Wymagane kwalifikacje i kryteria formalne:

1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe magisterskie;
3) udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy na stanowisku
kierowniczym w instytucjach kultury lub w innych podmiotach związanych
z zarządzaniem kulturą, edukacją, sektorem kreatywnym, w organizacjach
pozarządowych realizujących działania animacyjne i kulturalne;
4) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia
działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji
dotyczących przepisów prawa pracy;
2) doświadczenie w pracy w bibliotece lub podmiotach prawnych zajmujących się
promocją czytelnictwa;
3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji
projektów z dziedziny kultury;
4) wiedza i udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
5) udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub
kursów a związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, zarządzaniem zasobami
ludzkimi lub projektami;
6) praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania
na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Słupsku; oświadczenie powinno zawierać podstawowe dane osobowe, o których
mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy;
2) pisemny, autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku obejmujący 7 lat, przy uwzględnienieniu warunków
organizacyjno - finansowych instytucji; maksymalnie 10 stronicowy program ma
uwzględniać: strukturę organizacyjnę, finansową, działalność edukacją; do tego
dwustronicowe streszczenie koncepcji wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby
przeprowadzanego konkursu;
3) opis trzech najważniejszych projektów lub wydarzeń zrealizowanych przez kandydata
w okresie trzech ostatnich lat wraz z odnośnikiem do stron internetowych;
4) rekomendacje od poprzednich pracodawców wraz z numerem kontaktowym do osoby
wystawiącej rekomendację;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – ze wskazaniem okresów
wykonywania pracy w ramach wymagań kwalifikacyjnych;
7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
(np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
8) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe;
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1);

II. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 w terminie
do 31 maja 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. NIE OTWIERAĆ”.
Oprócz wersji papierowej należy dostarczyć pendrive z plikami pdf koncepcji i życiorysu.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Dotyczy to także
ofert przesłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego.

III. Informacje dodatkowe:

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Słupska powoła
Komisję Konkursową określając tryb jej pracy;
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata,
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie;
3) Oferty kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych do wzięcia udziału
w konkursie będą odrzucane;
4) Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przewiduje się w terminie do 50 dni
po upływie terminu składania wniosków;
5) Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna
umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz program jego działania – zgodnie z art.
15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. 2018 r. Poz. 1983);
6) Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
dyrektor powołany zostanie na stanowisko na okres od 3 do 7 lat;
7) Kandydat ma możliwość zapozanania się z funkcjonowaniem Biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku -Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Grodzka 3, email sekretariat@mbp.slupsk.pl; 
8) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
9) Nadesłanych ofert nie zwracamy.


PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Informacja dostępna również w plikach pdf:

Opublikowano dnia: 01.04.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Autor dokumentu: Krystyna Danilecka - Wojewódzkaa
Dokument z dnia: 29.03.2019
Dokument oglądany razy: 23 806
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 01.04.2019
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl