mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

Regulamin Programu PartnerskiegoRegulamin Programu Partnerskiego
„Z Biblioteką do Kultury”


I. Słowniczek pojęć podstawowych


1. Karta - Karta Biblioteczna „Z Biblioteką do Kultury” – karta biblioteczna z funkcją karty rabatowej, której wydawcą jest Organizator lub Instytucja Współtworząca. Karta wydawana jest czytelnikom. Uprawnia posiadacza do korzystania z oferty Organizatora, Instytucji Współtworzącej oraz ze zniżek w placówkach wszystkich Instytucji Partnerskich biorących udział w Programie Partnerskim „Z Biblioteką do Kultury”. Wysokości rabatów ustalane są przez Instytucje Partnerskie.
2. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, która jest pomysłodawcą i koordynatorem Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury” oraz wydawcą Karty.
3. Program Partnerski „Z Biblioteką do Kultury” – program partnerski, zainicjowany przez Organizatora, mający na celu stworzenie sieci Instytucji Partnerskich, ze wskazaniem podmiotów w których Posiadacze Karty uprawnieni będą do zniżek w wysokości określonej przez te podmioty.
4. Instytucja Partnerska – podmiot (instytucja, organizacja, przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, itp.), będący uczestnikiem Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury”.
5. Instytucja Współtworząca – instytucja która przystąpiła do Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury”, będąca wydawcą Karty.
6. Posiadacz Karty – zarejestrowany usługobiorca (klient) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku lub Instytucji Współtworzącej.

II. Prawne uregulowania Programu Partnerskiego

1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na portalu internetowym www.ZBibliotekaDoKultury.pl.
2. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

III. Podstawowe zasady Programu Partnerskiego

1. Program Partnerski ma na celu promocję kultury, literatury i czytelnictwa oraz podmiotów działających w obszarze kultury lub wspierających kulturę.
2. Uczestnikami Programu Partnerskiego są Instytucje Partnerskie, Instytucje Współtworzące oraz Posiadacze Karty „Z Biblioteką do Kultury”.
3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest podpisanie Porozumienie o współpracy w Programie.

4. Organizator zamieszcza pełną listę Instytucji Partnerskich i Instytucji Współtworzących, biorących udział w Programie Partnerskim na portalu internetowym www.ZBibliotekaDoKultury.pl

IV. Informacje o Karcie Bibliotecznej

1. Wydawcą Karty jest Organizator lub Instytucja Współtworząca.
2. Karta wydawana jest czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz usługobiorcom (klientom) Instytucji Współtworzących.
3. Karta uprawnia posiadacza do korzystania z ofert Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz Instytucji Partnerskich biorących udział w Programie Partnerskim „Z Biblioteką do Kultury”.
4. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Karta jest imienna i posiada funkcję karty rabatowej.
6. Na Karcie zamieszczona jest informacja o adresie portalu internetowego, na którym znajduje się bieżąca pełna lista Instytucji Partnerskich oraz Regulamin Programu Partnerskiego.
7. Karta Biblioteczna wydawana jest na czas nieokreślony. Okres obowiązywania oraz wysokość zniżek ustala Instytucja Partnerska.

8. Opłaty za wydanie Karty zawarte są w Regulaminach Organizatora i Instytucji Współtworzących

V. Prawa i obowiązki Posiadacza Karty.

1. Karta jest imienna.
2. Karta umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych we wszystkich oddziałach i filiach Organizatora jak również Instytucji Współtworzących.
3. Posiadacz Karty nabywa uprawnienia do zniżek w Instytucjach Partnerskich po okazaniu Karty.
4. Pracownik Instytucji Partnerskiej, uprawniony jest do sprawdzenia autentyczności Karty.
5. Za Kartę odpowiedzialny jest jej Posiadacz. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty możliwa jest wymiana na nową po uiszczeniu opłaty za jej wydanie.

VI. Prawa i obowiązki Instytucji Partnerskiej.

1. Instytucja Partnerska może przystąpić do Programu Partnerskiego w każdym czasie trwania Programu.
2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego następuje na podstawie Porozumienia z Organizatorem.
3. W ramach Programu Partnerskiego Organizator zapewnia Instytucji Partnerskiej możliwość zamieszczania na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl informacji o warunkach i wysokości udzielanych zniżek.
4. Instytucja Partnerska zobowiązana jest do udzielania zniżek zgodnie z ustalonymi przez Organizatora warunkami zamieszczonymi w treści zawartego Porozumienia oraz na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl.
5. Instytucja Partnerska może w czasie trwania Programu Partnerskiego modyfikować warunki i wysokość udzielanych zniżek. Wszelkie zmiany w tym zakresie obowiązują od momentu zawarcia aneksu do Porozumienia oraz zamieszczenia ich na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl.
6. Instytucja Partnerska we własnym zakresie decyduje czy zniżka udzielana Posiadaczowi Karty „Z Biblioteką do Kultury” łączy się z innymi oferowanymi w jej placówce obniżkami i promocjami.

VII. Czas trwania Programu Partnerskiego

1. Program Partnerski „Z Biblioteką do Kultury” trwa do czasu odwołania go przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w każdym czasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Instytucji Partnerskich, Instytucji Współtworzących i Posiadaczy Kart w związku z zakończeniem Programu Partnerskiego.

VIII. Odpowiedzialność Organizatora i Instytucji Współtworzących

1. Organizator i Instytucja Współtworząca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Instytucję Partnerską postanowień niniejszego Regulaminu oraz ustalonych przez nią wysokości udzielanych zniżek.
2. Organizator oraz Instytucja Współtworząca nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów oraz poziom usług świadczonych przez Instytucje Partnerskie.
3. Posiadaczowi Karty nie przysługują roszczenia względem Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz Instytucji Partnerskich z tytułu zakończenia Programu Partnerskiego i ustania zniżek, niezależnie od czasu, który minął od wydania Karty.

IX. Postanowienia końcowe.

1.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl
2. Organizator zobowiązany jest do zamieszczania na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl wszelkich informacji dotyczących Programu Partnerskiego. oraz aktualizacji dotyczących współpracy z poszczególnymi Instytucjami Partnerskimi.Regulamin obowiązuje od dn. 01.07.2013 r.

Dyrektor    
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku    
Danuta Sroka    

Autor dokumentu: Danuta Sroka
Dokument z dnia: 01.07.2013
Dokument oglądany razy: 1 524
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.10.2014
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl